ชื่อเข้าใช้ :
รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน
21 สิงหาคม 2562 18:43:32
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดนิยมยาตรา คือ การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างสรรค์งานวิชาการ ประสานสร้างสืบประเพณี เน้นเทคโนโลยี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม ตามค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนู
กิจกรรม
แผนปฏิบัติการโรงเรียน
กองทุนโรงเรียน
คลองนิยมยาตรา
หลักธรรม
ราคาน้ำมันวันนี้
พยากรณ์อากาศ
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 24 คน
เยี่ยมชมวันนี้ 843 ครั้ง
เยี่ยมชมเดือนนี้ 91897 ครั้ง
เยี่ยมชมปีนี้ 140364 ครั้ง
เริ่มนับ 1 พฤษภาคม 2560
 
       ประวัติโรงเรียนวัดนิยมยาตรา

 

ประวัติโรงเรียนวัดนิยมยาตรา

             ก่อนวันที่  ๒๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๔๗๖  ในท้องที่ตำบลคลองนิยมยาตรานี้  ไม่มีโรงเรียนประชาบาลเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของกุลบุตร กุลธิดา บางคราวก็มีประชาชนร่วมมือกัน จัดหาครูมาอบรมบุตรหลานของตน แบบโรงเรียนอนุบาลสมัยก่อน  อาศัยโรงเรือนของเอกชนบ้าง ศาลาวัดบ้าง แล้วแต่สะดวก ไม่มีหลักสูตรการศึกษาเป็นระเบียบแน่นอน   วิชาที่สอนกันเป็นพื้นก็คือ  อ่าน คัด เขียน เลข เป็นต้น  ทั้งนี้ก็แล้วแต่ความสามารถของครูเป็นสำคัญ  เปิดสอนอยู่ครึ่งปี     ปีหนึ่งบ้าง  สองปีบ้างแล้วก็เลิกกันไป   ครูเก็บรายได้ใช้สอยจากนักเรียน มากบ้างน้อยบ้าง แล้วแต่ฐานะของผู้ปกครองเด็ก              ต่อมาเมื่อวันที่  ๑  เมษายน   พ.ศ.  ๒๔๗๕     นายนิล  ปิ่นสุวรรณ  ได้มาเปิดทำการสอนเป็นการกุศล โดยได้รับการสนับสนุน  และอุปการะจากพระอธิการหา   ติสธมฺโม  เจ้าอาวาสวัดนิยมยาตราและประชาชนทั่วไปอาศัยศาลาการเปรียญของวัดเป็นสถานศึกษา  มีครูสอนเพียงคนเดียวเท่านั้น   ดำเนินการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการทุกอย่าง   ครูผู้สอน มิได้คิดค่าจ้างหรือค่าป่วยการแต่อย่างใด  คงสอนให้เป็นการกุศล  จะมีการบอกบุญกันบ้าง ในเรื่องเกี่ยวกับเครื่องใช้ อาทิเช่นโต๊ะครู  กระดานดำ ม้ารองเขียน  ม้ารองนั่งของเด็ก   และค่าเครื่องเขียนบ้าง เป็นบางครั้งบางคราว   การอบรมสั่งสอนของนายนิล  ปิ่นสุวรรณ เป็นที่สนใจของประชาชนมากจึงได้พากันส่งบุตรหลานของตน เข้ามาเล่าเรียนมากขึ้นปรากฏว่ามีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้นในปีนั้น  ถึง ๑๕๐ คน นับเป็นรากฐานของการเปิดเป็นโรงเรียนประชาบาลต่อมา              ในปีพ.ศ. ๒๔๗๖  คณะกรรมการอำเภอบางบ่อ  มีคุณหลวงสกล ผดุงเขต นายอำเภอบางบ่อเป็นหัวหน้า ได้ถือโอกาสมาเยี่ยมวัดนิยมยาตรา   และได้มาเยี่ยมโรงเรียนซึ่งเปิดทำการสอนอยู่เป็นที่พอใจ  และใคร่จะเปิดเป็นโรงเรียนประชาบาล  เพื่อให้อยู่ในความอุปการะของทางการต่อไป  พระอธิการหา  ติสธมฺโม  ก็เห็นชอบด้วยจึงเมื่อวันที่  ๒๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๔๗๖คณะกรรมการอำเภอซึ่งมีนายชื้น  วรศิริ ปลัดอำเภอ บางบ่อ และนายชำนาญ  ธีระกุล   (ยู้    เลี้ยบประเสริฐ ) ศึกษาธิการอำเภอเป็นประธาน   พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและราษฎร  ฝ่ายคณะสงฆ์  มีพระอธิการหา  เป็นหัวหน้า  ได้ทำพิธีเปิดโรงเรียนประชาบาลขึ้นที่ศาลาการเปรียญวัดนิยมยาตรา  เวลา ๙.๐๐  เป็นครั้งแรก มีชื่อว่า  “โรงเรียนประชาบาลตำบลคลองนิยมยาตรา ๑ (วัดนิยมยาตรา)”ในการทำพิธีเปิดโรงเรียนประชาบาลครั้งนี้ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน  เจ้าอาวาสและราษฎร  ได้ร่วมมือกันจัดให้มีการบำเพ็ญการกุศลทางศาสนาขึ้นเพื่อเป็นศิริมงคลแก่สถานที่ด้วย   ทางราชการได้สั่งบรรจุครู ให้ จำนวน  ๒ คนคือ  นายช่วง    บุญใหญ่  ย้ายมาจากโรงเรียนประชาบาลตำบลเปร็ง ๑ (วัดเปร็งราษฎรบำรุง) เป็นครูใหญ่และบรรจุนายนิล   ปิ่นสุวรรณ   เข้าเป็นครูน้อย  ตั้งแต่วันเปิดโรงเรียนเป็นต้นไป  และได้อาราธนาพระอธิการหา  ติสธมฺโม  เจ้าอาวาสวัดนิยมยาตรา เป็นผู้อุปการะโรงเรียน    นายเผือก  เนตรน้อย   นายเฮ็ง  บุญมี  เป็นกรรมการศึกษาของโรงเรียน  ในวันเปิดมีนักเรียน ชาย หญิง มาเรียน รวม  ๑๕๐  คน   เครื่องอุปกรณ์การสอนต่างๆ ก็อาศัยของที่มีอยู่แต่เดิมแล้ว ต่อมาด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนได้บริจาคเงินสมทบกับงบประมาณของทางราชการสร้างอาคารเรียนหลังแรกขึ้น เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมูลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และได้ขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗           
              โรงเรียนวัดนิยมยาตรา  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โทรศัพท์ ๐๒-๓๑๗๕๑๑๙-๒๐โรงเรียนเปิดทำการสอน ๓ ระดับ คือระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๒ จำนวน ๒ ห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน ๖ ห้องเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน ๓ ห้องเรียนรวมทั้งสิ้น   ๑๑ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น ๓๒๕  คน    นักเรียนอยู่ในเขตบริการ ๓ พื้นที่ คือ     ๑. เขตพื้นที่หมู่  ๒  ตำบลคลองนิยมยาตรา ๒.  เขตพื้นที่หมู่  ๓  ตำบลคลองนิยมยาตรา    และ๓. เขตพื้นที่หมู่ ๔ ตำบลคลองนิยมยาตราอำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการมีข้าราชการครู จำนวน ๒๐ คน เป็นเพศชาย ๖ คน เพศหญิง ๑๔ คน  โดย ๑๑ คนมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท  ๙ คน    เป็นข้าราชการครูตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน อันดับ ค.ศ.๓ จำนวน ๑ คน  ตำแหน่งครูอันดับ คศ.๓ จำนวน ๙ คน ครูอันดับ  คศ.๒ จำนวน  ๒ คน ครู คศ.๑ จำนวน  ๑  คน ครูผู้ช่วย ๒ คน  ครูอัตราจ้าง จำนวน ๒ คน ครูธุรการ ๑ คน อายุเฉลี่ยของครูประมาณ ๔๗ ปี  ประสบการณ์ทำงานโดยเฉลี่ย ๒๒ ปี   นักการภารโรง จำนวน ๑ คน มีอาคารเรียน ๒ หลัง ๒๒ ห้องเรียน ใช้เป็นห้องเรียน ๑๑ ห้องเรียน ห้องสมุด ๑  ห้อง  ห้องคอมพิวเตอร์ ๓ ห้อง  ห้องวิทยาศาสตร์ ๒ ห้อง  ห้องพยาบาล ๑ ห้อง  ห้องสหกรณ์  ๑ ห้อง ห้องพักครู ๑ ห้อง    ห้องสำนักงาน ๑ ห้อง    ห้องศิลปะ ๑   ห้อง   อาคารโรงฝึกงานแบบ ๓๑๒  (ใช้เป็นโรงอาหาร)  ๑ หลัง อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ  ๑ หลัง ส้วม ๒ หลัง  ๘ ที่นั่ง 
[2019-02-13 09:30:04] โดย : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
 
<< ย้อนกลับ
 
 
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
99 หมู่ 3 ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
Copyright 2019
Design by : WNYT E-mail : wnyt2009@hotmail.com