ชื่อเข้าใช้ :
รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดนิยมยาตรา คือ การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างสรรค์งานวิชาการ ประสานสร้างสืบประเพณี เน้นเทคโนโลยี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม ตามค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนู
กิจกรรม
แผนปฏิบัติการโรงเรียน
กองทุนโรงเรียน
คลองนิยมยาตรา
หลักธรรม
ราคาน้ำมันวันนี้
พยากรณ์อากาศ
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 2 คน
เยี่ยมชมวันนี้ 12 ครั้ง
เยี่ยมชมเดือนนี้ 1400 ครั้ง
เยี่ยมชมปีนี้ 36365 ครั้ง
เริ่มนับ 1 พฤษภาคม 2560
       พันธกิจ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา

พันธกิจ(Mission)
 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
 
   ๑.  ส่งเสริมพัฒนาห้ผู้เรียนทุกคนต้องสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี
   ๒ .ส่งเสริมจัดให้มีสื่อ อุปกรณ์การเรียน ให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
   ๓ .สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ปฏิบัติจริงทุกกลุ่มสาระ
   ๔ .ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
   ๕ .ประสานกับองค์กรในชุมชน เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
    ๖. ประสานความร่วมมือกับชุมชนจัดกิจกรรมเพื่อจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้  ในการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
    ๗.  จัดกิจกรรมส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม โดยครูให้การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ ชิด
 

[2017-05-11 13:43:33] โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
 
เว็บไซต์สำคัญ
สื่อต่าง ๆ
แหล่งเรียนรู้
ลิงค์สำคัญ
 
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
99 หมู่ 3 ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
Copyright 2019
Design by : WNYT E-mail : wnyt2009@hotmail.com