ชื่อเข้าใช้ :
รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน
25 มกราคม 2563 01:25:20
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดนิยมยาตรา คือ การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างสรรค์งานวิชาการ ประสานสร้างสืบประเพณี เน้นเทคโนโลยี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม ตามค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนู
กิจกรรม
แผนปฏิบัติการโรงเรียน
กองทุนโรงเรียน
คลองนิยมยาตรา
หลักธรรม
ราคาน้ำมันวันนี้
พยากรณ์อากาศ
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 16 คน
เยี่ยมชมวันนี้ 25 ครั้ง
เยี่ยมชมเดือนนี้ 9553 ครั้ง
เยี่ยมชมปีนี้ 9553 ครั้ง
เริ่มนับ 1 พฤษภาคม 2560
       พันธกิจ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา

พันธกิจ(Mission)
 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
 
   ๑.  ส่งเสริมพัฒนาห้ผู้เรียนทุกคนต้องสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี
   ๒ .ส่งเสริมจัดให้มีสื่อ อุปกรณ์การเรียน ให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
   ๓ .สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ปฏิบัติจริงทุกกลุ่มสาระ
   ๔ .ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
   ๕ .ประสานกับองค์กรในชุมชน เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
    ๖. ประสานความร่วมมือกับชุมชนจัดกิจกรรมเพื่อจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้  ในการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
    ๗.  จัดกิจกรรมส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม โดยครูให้การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ ชิด
 

[2017-05-11 13:43:33] โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
 
ทำเนียบผลงาน
เว็บไซต์สำคัญ
สื่อต่าง ๆ
แหล่งเรียนรู้
ลิงค์สำคัญ
 
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
99 หมู่ 3 ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
Copyright 2019
Design by : WNYT E-mail : wnyt2009@hotmail.com