ชื่อเข้าใช้ :
รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน
03 กรกฎาคม 2563 17:28:17
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดนิยมยาตรา คือ การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างสรรค์งานวิชาการ ประสานสร้างสืบประเพณี เน้นเทคโนโลยี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม ตามค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนู
กิจกรรม
แผนปฏิบัติการโรงเรียน
กองทุนโรงเรียน
คลองนิยมยาตรา
หลักธรรม
ราคาน้ำมันวันนี้
พยากรณ์อากาศ
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 2 คน
เยี่ยมชมวันนี้ 69 ครั้ง
เยี่ยมชมเดือนนี้ 238 ครั้ง
เยี่ยมชมปีนี้ 53248 ครั้ง
เริ่มนับ 1 พฤษภาคม 2560
 
       ประวัติโรงเรียนวัดนิยมยาตรา

 

ประวัติโรงเรียนวัดนิยมยาตรา

             ก่อนวันที่  ๒๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๔๗๖  ในท้องที่ตำบลคลองนิยมยาตรานี้  ไม่มีโรงเรียนประชาบาลเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของกุลบุตร กุลธิดา บางคราวก็มีประชาชนร่วมมือกัน จัดหาครูมาอบรมบุตรหลานของตน แบบโรงเรียนอนุบาลสมัยก่อน  อาศัยโรงเรือนของเอกชนบ้าง ศาลาวัดบ้าง แล้วแต่สะดวก ไม่มีหลักสูตรการศึกษาเป็นระเบียบแน่นอน   วิชาที่สอนกันเป็นพื้นก็คือ  อ่าน คัด เขียน เลข เป็นต้น  ทั้งนี้ก็แล้วแต่ความสามารถของครูเป็นสำคัญ  เปิดสอนอยู่ครึ่งปี     ปีหนึ่งบ้าง  สองปีบ้างแล้วก็เลิกกันไป   ครูเก็บรายได้ใช้สอยจากนักเรียน มากบ้างน้อยบ้าง แล้วแต่ฐานะของผู้ปกครองเด็ก              ต่อมาเมื่อวันที่  ๑  เมษายน   พ.ศ.  ๒๔๗๕     นายนิล  ปิ่นสุวรรณ  ได้มาเปิดทำการสอนเป็นการกุศล โดยได้รับการสนับสนุน  และอุปการะจากพระอธิการหา   ติสธมฺโม  เจ้าอาวาสวัดนิยมยาตราและประชาชนทั่วไปอาศัยศาลาการเปรียญของวัดเป็นสถานศึกษา  มีครูสอนเพียงคนเดียวเท่านั้น   ดำเนินการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการทุกอย่าง   ครูผู้สอน มิได้คิดค่าจ้างหรือค่าป่วยการแต่อย่างใด  คงสอนให้เป็นการกุศล  จะมีการบอกบุญกันบ้าง ในเรื่องเกี่ยวกับเครื่องใช้ อาทิเช่นโต๊ะครู  กระดานดำ ม้ารองเขียน  ม้ารองนั่งของเด็ก   และค่าเครื่องเขียนบ้าง เป็นบางครั้งบางคราว   การอบรมสั่งสอนของนายนิล  ปิ่นสุวรรณ เป็นที่สนใจของประชาชนมากจึงได้พากันส่งบุตรหลานของตน เข้ามาเล่าเรียนมากขึ้นปรากฏว่ามีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้นในปีนั้น  ถึง ๑๕๐ คน นับเป็นรากฐานของการเปิดเป็นโรงเรียนประชาบาลต่อมา              ในปีพ.ศ. ๒๔๗๖  คณะกรรมการอำเภอบางบ่อ  มีคุณหลวงสกล ผดุงเขต นายอำเภอบางบ่อเป็นหัวหน้า ได้ถือโอกาสมาเยี่ยมวัดนิยมยาตรา   และได้มาเยี่ยมโรงเรียนซึ่งเปิดทำการสอนอยู่เป็นที่พอใจ  และใคร่จะเปิดเป็นโรงเรียนประชาบาล  เพื่อให้อยู่ในความอุปการะของทางการต่อไป  พระอธิการหา  ติสธมฺโม  ก็เห็นชอบด้วยจึงเมื่อวันที่  ๒๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๔๗๖คณะกรรมการอำเภอซึ่งมีนายชื้น  วรศิริ ปลัดอำเภอ บางบ่อ และนายชำนาญ  ธีระกุล   (ยู้    เลี้ยบประเสริฐ ) ศึกษาธิการอำเภอเป็นประธาน   พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและราษฎร  ฝ่ายคณะสงฆ์  มีพระอธิการหา  เป็นหัวหน้า  ได้ทำพิธีเปิดโรงเรียนประชาบาลขึ้นที่ศาลาการเปรียญวัดนิยมยาตรา  เวลา ๙.๐๐  เป็นครั้งแรก มีชื่อว่า  “โรงเรียนประชาบาลตำบลคลองนิยมยาตรา ๑ (วัดนิยมยาตรา)”ในการทำพิธีเปิดโรงเรียนประชาบาลครั้งนี้ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน  เจ้าอาวาสและราษฎร  ได้ร่วมมือกันจัดให้มีการบำเพ็ญการกุศลทางศาสนาขึ้นเพื่อเป็นศิริมงคลแก่สถานที่ด้วย   ทางราชการได้สั่งบรรจุครู ให้ จำนวน  ๒ คนคือ  นายช่วง    บุญใหญ่  ย้ายมาจากโรงเรียนประชาบาลตำบลเปร็ง ๑ (วัดเปร็งราษฎรบำรุง) เป็นครูใหญ่และบรรจุนายนิล   ปิ่นสุวรรณ   เข้าเป็นครูน้อย  ตั้งแต่วันเปิดโรงเรียนเป็นต้นไป  และได้อาราธนาพระอธิการหา  ติสธมฺโม  เจ้าอาวาสวัดนิยมยาตรา เป็นผู้อุปการะโรงเรียน    นายเผือก  เนตรน้อย   นายเฮ็ง  บุญมี  เป็นกรรมการศึกษาของโรงเรียน  ในวันเปิดมีนักเรียน ชาย หญิง มาเรียน รวม  ๑๕๐  คน   เครื่องอุปกรณ์การสอนต่างๆ ก็อาศัยของที่มีอยู่แต่เดิมแล้ว ต่อมาด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนได้บริจาคเงินสมทบกับงบประมาณของทางราชการสร้างอาคารเรียนหลังแรกขึ้น เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมูลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และได้ขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗           
              โรงเรียนวัดนิยมยาตรา  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โทรศัพท์ ๐๒-๓๑๗๕๑๑๙-๒๐โรงเรียนเปิดทำการสอน ๓ ระดับ คือระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๒ จำนวน ๒ ห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน ๖ ห้องเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน ๓ ห้องเรียนรวมทั้งสิ้น   ๑๑ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น ๓๒๕  คน    นักเรียนอยู่ในเขตบริการ ๓ พื้นที่ คือ     ๑. เขตพื้นที่หมู่  ๒  ตำบลคลองนิยมยาตรา ๒.  เขตพื้นที่หมู่  ๓  ตำบลคลองนิยมยาตรา    และ๓. เขตพื้นที่หมู่ ๔ ตำบลคลองนิยมยาตราอำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการมีข้าราชการครู จำนวน ๒๐ คน เป็นเพศชาย ๖ คน เพศหญิง ๑๔ คน  โดย ๑๑ คนมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท  ๙ คน    เป็นข้าราชการครูตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน อันดับ ค.ศ.๓ จำนวน ๑ คน  ตำแหน่งครูอันดับ คศ.๓ จำนวน ๙ คน ครูอันดับ  คศ.๒ จำนวน  ๒ คน ครู คศ.๑ จำนวน  ๑  คน ครูผู้ช่วย ๒ คน  ครูอัตราจ้าง จำนวน ๒ คน ครูธุรการ ๑ คน อายุเฉลี่ยของครูประมาณ ๔๗ ปี  ประสบการณ์ทำงานโดยเฉลี่ย ๒๒ ปี   นักการภารโรง จำนวน ๑ คน มีอาคารเรียน ๒ หลัง ๒๒ ห้องเรียน ใช้เป็นห้องเรียน ๑๑ ห้องเรียน ห้องสมุด ๑  ห้อง  ห้องคอมพิวเตอร์ ๓ ห้อง  ห้องวิทยาศาสตร์ ๒ ห้อง  ห้องพยาบาล ๑ ห้อง  ห้องสหกรณ์  ๑ ห้อง ห้องพักครู ๑ ห้อง    ห้องสำนักงาน ๑ ห้อง    ห้องศิลปะ ๑   ห้อง   อาคารโรงฝึกงานแบบ ๓๑๒  (ใช้เป็นโรงอาหาร)  ๑ หลัง อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ  ๑ หลัง ส้วม ๒ หลัง  ๘ ที่นั่ง 
[2019-02-13 09:30:04] โดย : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
 
<< ย้อนกลับ
 
 
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
99 หมู่ 3 ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
Copyright 2019
Design by : WNYT E-mail : wnyt2009@hotmail.com