ชื่อเข้าใช้ :
รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดนิยมยาตรา คือ การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างสรรค์งานวิชาการ ประสานสร้างสืบประเพณี เน้นเทคโนโลยี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม ตามค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนู
กิจกรรม
แผนปฏิบัติการโรงเรียน
กองทุนโรงเรียน
คลองนิยมยาตรา
หลักธรรม
ราคาน้ำมันวันนี้
พยากรณ์อากาศ
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 2 คน
เยี่ยมชมวันนี้ 14 ครั้ง
เยี่ยมชมเดือนนี้ 337 ครั้ง
เยี่ยมชมปีนี้ 41361 ครั้ง
เริ่มนับ 1 พฤษภาคม 2560
 
      
สาระรายตำบลคลองนิยมยาตรา ลักษณะด้านกายภาพและภูมิประเทศ ด้านกายภาพ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา หมู่ที่ 1 บ้านคลองนิยมยาตรา ( ฉะบัง ) หมู่ที่ 2 บ้านคลองพระยาสมุทร ( มอญ ) หมู่ที่ 3 บ้านวัดนิยมยาตรา หมู่ที่ 4 บ้านคลองนิยมยาตรา หมู่ที่ 5 บ้านคลองนิยมยาตรา ( อรรคราช ) หมูที่ 6 บ้านคลองนิยมยาตรา ( บังคา ) สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม เกิดจากการทับถมของตะกอนลำน้ำ ที่คลองชลประทานไหลผ่าน เหมาะแก่การทำการเกษตร เช่น เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง ทำนา และทำสวนโดยการยกร่อง ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศของตำบลคลองนิยมยาตรา มีลักษณะร้อนชื้นสลับแห้ง อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มประมาณเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนเมษายน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน โดยฤดูนี้จะเริ่มมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมชื้นพัดปกคลุม ทำให้ฝนตกแพร่กระจายตามร่องมรสุมประกอบกับร่องความกดอากาศต่ำ พาดผ่านทางทิศตะวันออกทำให้อากาศชุ่มชื้นละมีฝนตกชุกโดยเฉพาะในเดือนกันยายนอากาศจะชุ่มชื้น ปริมาณน้ำฝน มีปริมาณเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 1,675.56 มิลลิเมตร เดือนที่มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยสูงสุด คือ เดือนกันยายน มีปริมาณฝนเฉลี่ย 358.19 มิลลิเมตร เดือนที่มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เดือนธันวาคม มีปริมาณฝนเฉลี่ย 10.52 มิลลิเมตร ลักษณะการตกของฝนพบว่าฝนจะเริ่มตกมากขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน และจะตกมากที่สุดในเดือนกันยายน จากนั้นปริมาณฝนจะค่อยๆ ลดลงจนถึงปลายเดือนตุลาคม ส่วนฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศจะหนาวเย็นสลับกับอากาศร้อน อุณหภูมิ มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.69 องศาเซลเซียส เดือนเมษายน ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป ลักษณะดิน พื้นที่ตำบลคลองนิยมยาตราเป็นดินที่เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดพวกตะกอนน้ำกร่อย ดินบนเป็นดินเหนียว อ่อนตัว มีความสามารถในการอุ้มน้ำ ลักษณะของแหล่งน้ำ มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ อุปโภค บริโภค จำนวน 16 แห่ง เป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเพื่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชน เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ประวัติการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล กระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2539 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539 อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ ต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเทพเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ทิศใต้ ติดต่อกับ หมู่ที่ 1 ตำบลพิมพา อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ที่ 2-3-4 ตำบลพิมพา อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ อาณาเขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา ตำบลคลองนิยมยาตราอยู่ในท้องที่ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยให้มีเขตการปกครอง รวม 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านคลองนิยมยาตรา ( ฉะบัง ) หมู่ที่ 2 บ้านคลองพระยาสมุทร ( มอญ ) หมู่ที่ 3 บ้านวัดนิยมยาตรา หมู่ที่ 4 บ้านคลองนิยมยาตรา หมู่ที่ 5 บ้านคลองนิยมยาตรา ( อรรคราช ) หมูที่ 6 บ้านคลองนิยมยาตรา ( บังคา ) การเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา ทั้งเขตตำบลคลองนิยมยาตราเป็น ๑ เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลออกเป็น 6 เขต ดังนี้ เขตเลือกตั้งที่ ๑ ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 (ทั้งหมู่) เขตเลือกตั้งที่ ๒ ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 (ทั้งหมู่) เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย หมู่ที่ 3 (ทั้งหมู่) เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย หมู่ที่ 4 (ทั้งหมู่) เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย หมู่ที่ 5 (ทั้งหมู่) เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วย หมู่ที่ 6 (ทั้งหมู่) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมา และประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองาน เสนอแนะในกิจกรรมในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนา ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ร่วมงานโครงการกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2555) - จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2,376 คน - จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2,273 คน จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (พ.ศ.2555) - จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2,108 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 2,376 คน คิดเป็นร้อยละ 88.72 - จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 2,108 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 2,376 คน คิดเป็นร้อยละ 88.72
[2019-02-13 09:43:07] โดย : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
 
 
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
99 หมู่ 3 ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
Copyright 2019
Design by : WNYT E-mail : wnyt2009@hotmail.com