ชื่อเข้าใช้ :
รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน
21 ตุลาคม 2562 15:23:28
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดนิยมยาตรา คือ การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างสรรค์งานวิชาการ ประสานสร้างสืบประเพณี เน้นเทคโนโลยี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม ตามค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนู
กิจกรรม
แผนปฏิบัติการโรงเรียน
กองทุนโรงเรียน
คลองนิยมยาตรา
หลักธรรม
ราคาน้ำมันวันนี้
พยากรณ์อากาศ
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 17 คน
เยี่ยมชมวันนี้ 609 ครั้ง
เยี่ยมชมเดือนนี้ 16898 ครั้ง
เยี่ยมชมปีนี้ 200916 ครั้ง
เริ่มนับ 1 พฤษภาคม 2560
 
       สาระรายตำบลคลองนิยมยาตรา
สาระรายตำบลคลองนิยมยาตรา ลักษณะด้านกายภาพและภูมิประเทศ ด้านกายภาพ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา หมู่ที่ 1 บ้านคลองนิยมยาตรา ( ฉะบัง ) หมู่ที่ 2 บ้านคลองพระยาสมุทร ( มอญ ) หมู่ที่ 3 บ้านวัดนิยมยาตรา หมู่ที่ 4 บ้านคลองนิยมยาตรา หมู่ที่ 5 บ้านคลองนิยมยาตรา ( อรรคราช ) หมูที่ 6 บ้านคลองนิยมยาตรา ( บังคา ) สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม เกิดจากการทับถมของตะกอนลำน้ำ ที่คลองชลประทานไหลผ่าน เหมาะแก่การทำการเกษตร เช่น เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง ทำนา และทำสวนโดยการยกร่อง ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศของตำบลคลองนิยมยาตรา มีลักษณะร้อนชื้นสลับแห้ง อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มประมาณเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนเมษายน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน โดยฤดูนี้จะเริ่มมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมชื้นพัดปกคลุม ทำให้ฝนตกแพร่กระจายตามร่องมรสุมประกอบกับร่องความกดอากาศต่ำ พาดผ่านทางทิศตะวันออกทำให้อากาศชุ่มชื้นละมีฝนตกชุกโดยเฉพาะในเดือนกันยายนอากาศจะชุ่มชื้น ปริมาณน้ำฝน มีปริมาณเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 1,675.56 มิลลิเมตร เดือนที่มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยสูงสุด คือ เดือนกันยายน มีปริมาณฝนเฉลี่ย 358.19 มิลลิเมตร เดือนที่มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เดือนธันวาคม มีปริมาณฝนเฉลี่ย 10.52 มิลลิเมตร ลักษณะการตกของฝนพบว่าฝนจะเริ่มตกมากขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน และจะตกมากที่สุดในเดือนกันยายน จากนั้นปริมาณฝนจะค่อยๆ ลดลงจนถึงปลายเดือนตุลาคม ส่วนฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศจะหนาวเย็นสลับกับอากาศร้อน อุณหภูมิ มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.69 องศาเซลเซียส เดือนเมษายน ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป ลักษณะดิน พื้นที่ตำบลคลองนิยมยาตราเป็นดินที่เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดพวกตะกอนน้ำกร่อย ดินบนเป็นดินเหนียว อ่อนตัว มีความสามารถในการอุ้มน้ำ ลักษณะของแหล่งน้ำ มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ อุปโภค บริโภค จำนวน 16 แห่ง เป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเพื่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชน เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ประวัติการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล กระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2539 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539 อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ ต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเทพเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ทิศใต้ ติดต่อกับ หมู่ที่ 1 ตำบลพิมพา อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ที่ 2-3-4 ตำบลพิมพา อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ อาณาเขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา ตำบลคลองนิยมยาตราอยู่ในท้องที่ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยให้มีเขตการปกครอง รวม 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านคลองนิยมยาตรา ( ฉะบัง ) หมู่ที่ 2 บ้านคลองพระยาสมุทร ( มอญ ) หมู่ที่ 3 บ้านวัดนิยมยาตรา หมู่ที่ 4 บ้านคลองนิยมยาตรา หมู่ที่ 5 บ้านคลองนิยมยาตรา ( อรรคราช ) หมูที่ 6 บ้านคลองนิยมยาตรา ( บังคา ) การเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา ทั้งเขตตำบลคลองนิยมยาตราเป็น ๑ เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลออกเป็น 6 เขต ดังนี้ เขตเลือกตั้งที่ ๑ ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 (ทั้งหมู่) เขตเลือกตั้งที่ ๒ ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 (ทั้งหมู่) เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย หมู่ที่ 3 (ทั้งหมู่) เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย หมู่ที่ 4 (ทั้งหมู่) เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย หมู่ที่ 5 (ทั้งหมู่) เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วย หมู่ที่ 6 (ทั้งหมู่) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมา และประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองาน เสนอแนะในกิจกรรมในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนา ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ร่วมงานโครงการกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2555) - จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2,376 คน - จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2,273 คน จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (พ.ศ.2555) - จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2,108 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 2,376 คน คิดเป็นร้อยละ 88.72 - จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 2,108 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 2,376 คน คิดเป็นร้อยละ 88.72
[2019-02-13 09:43:07] โดย : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
 
<< ย้อนกลับ
 
 
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
99 หมู่ 3 ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
Copyright 2019
Design by : WNYT E-mail : wnyt2009@hotmail.com